Bestfriend ng lahat. Optimist prime. Laging nakikita ang happiness sa buhay sa kabila ng hapis, lungkot, at lumbay. Loves day-old pandesal, short walks on the beach. Pabebe. Sweet and encouraging.

No products found
Use fewer filters or remove all